MiFID

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn die de verplichting inhoudt voor de bemiddelaars in beleggingsdiensten om de behoeften en het risicoprofiel van hun klanten te kennen en op basis daarvan hen op een correcte manier te informeren. De doelstellingen zijn een betere bescherming van de belegger, meer concurrentie en transparantie.

Informatie MiFID Zakenkantoor Finsurance handelt conform de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings– en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de Wet van 30 juli 2013 en het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en de Koninklijke Besluiten van 21 februari 2014, kort “Assur Mifid gedragsregels”.

I. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

II. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsdienst verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeüssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as.

III. Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Polisvoorwaarden kan u steeds opvragen.

IV. De “Assur Mifid gedragsregels” leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Ons belangenconflictenbeleid kan u steeds opvragen.

V. Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling kunnen wij bij het afsluiten van een polis in beginsel een vergoeding ontvangen van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast krijgen wij een vergoeding die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming. Voor meer informatie contacteer ons kantoor via info@zakenkantoorfinsurance.be