Dekkingen en voordelen voor uw werknemers
Maak een afspraak via: E-mail Telefonisch

Werknemersverzekeringen

Als werkgever bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw werknemers. Daarnaast kan u er ook voor kiezen om een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor uw werknemers.

Contacteer ons
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over onze verschillende werknemersverzekeringen

Arbeidsongevallen

Als u personeel tewerkstelt, dan bent u wettelijk verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Maar wat houdt dit precies in?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval dat zich voordoet tijdens de werkuren is een arbeidsongeval. Het moet gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt. Het ongeval dat gebeurt op de normale weg naar en van het werk wordt ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Verplichte arbeidsongevallenverzekering

Elke werkgever in ons land dient voor zijn werknemers een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Hebt u personeel in dienst en onderschrijft u geen arbeidsongevallenverzekering, dan wordt u van ambtswege aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en moet u een bijdrage betalen. Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, zal het Fonds hem of haar vergoeden en vervolgens de schade op u verhalen.

Wat is er gedekt in een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt, zoals de naam doet vermoeden arbeidsongevallen van werknemers. Daarnaast zijn ook ongevallen die zich voordoen op de weg naar en van het werk verzekerd.

Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, dan vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen en keert hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

De vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Belangrijk is wel dat het loon voor de berekening van de vergoeding begrensd wordt tot een maximaal jaarloon (wettelijk plafond). Dit maakt dat werknemers die een hoger loon genieten hun inkomsten sterk zien teruglopen als ze arbeidsongeschikt zijn door een arbeidsongeval. De vergoeding die ze ontvangen wordt immers berekend op een lager loon dan hun werkelijke salaris. U kunt dit opvangen door het gedeelte van het loon dat het wettelijke plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Wie is er gedekt in een arbeidsongevallenverzekering?

Alle personeelsleden die bij u op de payroll staan, zijn verzekerd. Als u ook een beroep doet op zelfstandige medewerkers, dan moet u dit expliciet vermelden en kan u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Interimkrachten zijn gedekt door de arbeidsongevallenverzekering van het interimkantoor. Als bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. U kunt hiervoor een individuele ongevallenverzekering afsluiten.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering zorgt ervoor dat voor (een bepaalde categorie van) uw werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Bij onderhandelingen om nieuwe werknemers aan te trekken, is een groepsverzekering zonder meer een belangrijke troef.

Voor wie is een groepsverzekering?

Belangrijk is dat u een groepsverzekering afsluit voor al uw werknemers of voor een duidelijk afgebakende categorie ervan. Kiest u voor een bepaalde groep van werknemers, dan is het belangrijk dat u de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Zo mag u bijvoorbeeld niet alle mannen een groepsverzekering toekennen en alle vrouwen niet. Ook een onderscheid op basis van het vroegere verschil in statuut arbeiders-bedienden is niet toegelaten. Wilt u een bepaald personeelslid iets meer geven, dan kunt u, bovenop de gewone groepsverzekering, een IPT voor loontrekkenden afsluiten.

Wie betaalt de premies voor de groepsverzekering?

Er zijn twee verschillende opties om de premies voor de groepsverzekering te betalen:

 • u betaalt als werkgever de premie volledig
 • u laat uw werknemers een gedeelte van de premie betalen

De wetgever legt geen minimumpremie op, al doen bepaalde verzekeraars dat wel. Er is wel in een maximumgrens voorzien: opdat u de premies van de groepsverzekering van uw werknemers fiscaal mag aftrekken als beroepskost, moet de 80 %-regel gerespecteerd worden. Deze regel stelt dat de som van het wettelijk en het aanvullend bedrijfspensioen van uw werknemer niet hoger mag liggen dan 80 % van zijn of haar laatste brutoloon.

Als werkgever betaalt u een premietaks (4,4 %) op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, de overlijdensdekking en de dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Er is ook een RSZ-bijdrage (8,86 %) op de premie pensioen en overlijden.

Waarborgen

Een groepsverzekering dient in de eerste plaats voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Daarnaast is het mogelijk om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven, namelijk:

 • een dekking tegen arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van ziekte of ongeval
 • een bijkomende overlijdensdekking: een voorafbepaald kapitaal bij overlijden
 • een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal in geval van een overlijden door een ongeval
 • een waarborg Premievrijstelling: bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar zelf de premies voor zijn rekening

Als werkgever kunt u zelf de waarborgen in de groepsverzekering vastleggen. Ook een cafetariaplan is mogelijk. Dat is een type groepsverzekering waarbij de werknemer zelf de hoogte van de waarborgen (gedeeltelijk) kiest.

Wat zijn de voordelen van een groepsverzekering?

De voordelen van een groepsverzekering voor het bedrijf:

 • Een essentieel voordeel bij rekrutering.
 • Een uitstekende manier om uw personeel te motiveren.
 • Meer netto voor uw personeel met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen.
 • Een fiscaal interessante investering.
 • Een eenvoudig administratief online beheer.

De voordelen van een groepsverzekering voor de werknemers:

 • De zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door hun werkgever.
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket.
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan.
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot op te vragen voor de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten in de Europese Economische Ruimte.
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten.
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering.
 • Uiteraard moet de werkgever in de toekomst geen nieuwe premies meer voor hem betalen.
 • Stel dat uw bedrijf failliet gaat, dan nog behouden uw werknemers het opgebouwde tegoed.

Bruto/netto groepsverzekering

Een groepsverzekering levert een werknemer netto veel meer op dan een evenwaardige verhoging van zijn brutoloon. Dat is dan ook één van de redenen waarom groepsverzekeringen een zeer interessant extralegaal voordeel uitmaken.

Fiscaal interessant

De werkgever kan de premies fiscaal aftrekken, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de 80 %-regel. Als uw werknemers zelf een gedeelte van de premies voor de groepsverzekering betalen, dan kunnen zij hiervoor fiscaal voordeel genieten. Dat bedraagt 30 % (+ gemeentebelastingen).

Belasting op einddatum

Op het volledige uitgekeerde kapitaal moet een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 % betaald worden.

Kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen

In deze tabel vindt u de belastingpercentages die toegepast worden op het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd werd door bijdragen van de werknemer zelf.

Kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen t.e.m. 199216,5%
Kapitaal opgebouwd met werknemersbijdragen vanaf 199310%

Kapitaal opgebouwd met bijdragen van de werkgever

De percentages voor het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd werd door bijdragen van de werkgever zijn verschillend.

Leeftijd bij opvraging kapitaalWerknemer is nog niet met wettelijk pensioenWerknemer is wel al met wettelijk pensioen
60 jaar20%16,5%
61 jaar18%16,5%
62, 63 of 64 jaar16,5%16,5%
65 jaar10%*10%*

*op voorwaarde dat de werknemer actief gebleven is tot de wettelijke pensioenleeftijd, anders 16,5 %.

De winstdeelnames worden niet belast. Wel worden er de Riziv-bijdrage en de solidariteitsbijdrage van afgehouden.

Rendementsgaranties van de groepsverzekering

Een groepsverzekering wordt meestal afgesloten met een gewaarborgd rendement (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Uw groepsverzekering biedt dan een rendement dat gegarandeerd wordt door de verzekeraar. Er kan ook gekozen worden om de eventuele winstdeelname in beleggingsfondsen (tak 23) te beleggen.

Daarnaast legt de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) aan u als werkgever de verplichting op bepaalde rendementsgaranties te bieden aan uw werknemers. Concreet betekent dit dat, als uw groepsverzekering een rendement biedt dat lager ligt dan de wettelijk opgelegde rendementsgaranties, u als werkgever mogelijk moet bijpassen.

Hospitalisatieverzekering

Een ziekenhuisopname kost handenvol geld. Werkgevers kunnen hun personeelsleden dan ook een zeer aantrekkelijk extralegaal voordeel gunnen onder de vorm van een hospitalisatieverzekering. Wij zetten een en ander voor u op een rijtje.

Waaruit bestaat de dekking bij een hospitalisatieverzekering?

De exacte waarborgen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Hieronder geven we u alvast een overzicht van de belangrijkste dekkingen.

Medische kosten

Een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten van een ziekenhuisopname terug, na de tussenkomst van het ziekenfonds. Dat laatste is niet onbelangrijk: de betere polissen op de markt betalen ook de prestaties terug als het ziekenfonds helemaal niet tussenkomt. Maar bij sommige verzekeringen is er geen terugbetaling als ook het ziekenfonds weigert tussen te komen.

Ook de kosten voor het vervoer met een ziekenwagen en eventuele transfers tussen ziekenhuizen worden vergoed. In bepaalde polissen is zelfs transport vanop de plaats van een ongeval per helikopter naar het ziekenhuis verzekerd.

Ambulante verzorging

De kosten voor ambulante verzorging die verband houden met de ziekenhuisopname en vallen in een bepaalde periode vóór en na de opname worden terugbetaald. Dit kan bijvoorbeeld gaan om geneesmiddelen, prothesen, kinesitherapie en orthopedische apparaten. Welke ambulante zorgen precies terugbetaald worden en gedurende welke periode hangt af van de bijzondere voorwaarden van de polis.

In sommige verzekeringen worden ook de ambulante zorgen voor bepaalde zware ziekten (zoals kanker, diabetes en leukemie) terugbetaald, ook als er geen ziekenhuisopname geweest is.

Wereldwijd

De hospitalisatieverzekering is meestal geldig in de hele wereld. Sommige polissen voorzien wel in een beperktere tussenkomst voor opnames in de Verenigde Staten en Canada. Ook hierover geven de bijzondere voorwaarden uitsluitsel. Uiteraard kunt u met vragen ook steeds bij ons terecht.

Extra waarborgen

Afhankelijk van de specifieke waarborgen in de verzekering is het mogelijk dat ook de volgende dekkingen voorzien zijn:

 • reddingskosten;
 • repatriëringskosten van het slachtoffer van een ongeval;
 • repatriëringskosten van de andere verzekerden bij een gezondheidsevacuatie of het overlijden van een verzekerde in het buitenland;
 • het versturen van geneesmiddelen, prothesen en brillen;
 • het bezoeken van een verzekerde die in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen werd;
 • psychologische bijstand.

Wie is er verzekerd?

De werknemer is uiteraard verzekerd. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om de andere gezinsleden van de werknemer op te nemen in de dekking. Dat kunnen ook kinderen zijn die niet op hetzelfde adres wonen, zoals bij co-ouderschap, of studerende kinderen die op kot zitten.

Wie betaalt de premie?

De werkgever beslist wie de premie betaalt. Hij kan dat volledig zelf doen, maar hij kan ook aan zijn werknemers vragen om zelf (een stuk van) de premie te betalen.

Vrije keuze

De verzekerden kunnen vrij de arts en het ziekenhuis kiezen. Houd er rekening mee dat bepaalde verzekeraars hun tussenkomst beperken tot 50 % wanneer u voor een privékamer kiest.

Wachttijd

Afhankelijk van de voorwaarden kan het contract een wachttijd bevatten bij ziekte, een ongeval of een bevalling. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden. Bij bepaalde polissen is er geen wachttijd.

Derdebetalersregeling

Bij sommige hospitalisatieverzekeringen wordt optioneel in een derdebetalersregeling voorzien. Dit betekent dat u de ziekenhuisfactuur niet moet voorschieten, maar dat de verzekeraar de betaling rechtstreeks regelt met het ziekenhuis.

Individuele voortzetting

Als een werknemer van job verandert, kan hij of zij het contract op individuele basis voortzetten tegen het tarief dat geldt voor zijn of haar instapleeftijd. Weet dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen voor medewerkers oplossingen voorzien om hun premie te prefinancieren.

Het doel? Voorkomen dat het bedrag van de premie te hoog wordt op het moment van hun pensioen of wanneer ze hun werkgever verlaten.